Tel.: +36 20 253-18-38    E-mail:    H-P: 8:00-16:00

 

 

TyToo Body Art Korlátolt Felelősségű Társaság

( Cg.  09-09-012453 )

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

 

 

 

 

Hatályos: 2021. január 18.


 

Tartalom

I. A  SZABÁLYZAT CÉLJA .. 4

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA .. 4

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK .. 4

IV. ALAPELVEK .. 5

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA .. 6

1. Az érintett hozzájárulása . 7

2. Szerződés teljesítése . 7

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme . 7

4. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése. 8

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE . 9

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 9

1. Tájékoztatáshoz való jog . 9

2. Az érintett hozzáférési joga . 12

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga . 12

3.1. A helyesbítéshez való jog . 12

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 12

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog . 13

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség . 14

6. Az adathordozhatósághoz való jog . 14

7. A tiltakozáshoz való jog . 14

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga . 15

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga . 15

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. 15

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog . 16

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog . 16

10.  Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás . 16

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS . 17

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS . 18

X. A TÁRSASÁG MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI 18

1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés . 18

1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés . 19

1.2. Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés . 19

2.      A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés . 20

2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés . 20

2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése . 20

2.3. Munkavállalói hozzátartozók személyes adatainak kezelése . 20

2.4. Munkaalkalmasság . 21

2.5. Munkára képes állapot vizsgálata . 21

2.6. Kamerarendszer 22

2.7. Munkavállalói adattovábbítás . 24

2.8. Nyilvános megjelenés . 24

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK .. 24

1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés . 24

1.1. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés . 24

1.2. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés . 24

2. Kamerarendszer 25

3. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység . 25

4. Képzések . 25

5. Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése . 25

6. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok . 26

7. A www.tytoo.hu weboldalon végzett adatkezelés . 26

8. Kapcsolatfelvétel 26

9. Követeléskezelés . 26

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK .. 27

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok . 27

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK .. 27

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei. 27

2. A Társaság informatikai nyilvántartásainak védelme . 28

3. A Társaság papíralapú nyilvántartásainak védelme . 29

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK .. 29

 

 


 

I. A  SZABÁLYZAT CÉLJA

 

A jelen Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok jogszabályok szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a Társaság által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat, áttekinthető keretben határozza meg a Társaság munkavállalói számára az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásokat és feladatokat és az érintettek számára megfelelő összefoglaló tájékoztatásként szolgáljon.

A Szabályzat elsődlegesen az alábbi jogszabályok betartását célozza:  

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), GDPR;

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Infotv. );

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény ( Szvtv. );

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( Mt. );

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény ( Mvt. ).

 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

Személyi hatály : Jelen szabályzat hatálya a Társaságra, annak munkavállalóira, vezető tisztségviselőire nézve kötelező és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul.

Időbeli hatály: Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

Módosítás: A Társaság mint munkáltató bármikor jogosult egyoldalú döntésével módosítani a jelen Szabályzat tartalmát.

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

A szövegben használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („ érintett ”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 „adatkezelés” : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „az adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás” : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés” : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; a jelen szabályzat szempontjából az adatkezelő a TyToo Body Art Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban úgy is mint: a „Társaság” )

„adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása” : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens” : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„egészségügyi adat” : egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

IV. ALAPELVEK

 

A Társaság az adatkezelési tevékenységének ellátása során a GDPR alapelvi rendelkezéseit maximálisan szem előtt tartva jár el, az adatkezelésben részt vevő munkavállalók kötelesek az alapelvek betartására az adatkezelés során.

Az adatkezelésnek ezeknek az elveknek kell megfelelnie abban az esetben is, ha konkrét szabályt a jelen Szabályzat nem tartalmaz.

(1)              A Társaság az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi ( jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság ). A jogszerű adatkezelés vonatkozásában az elfogadható jogalapokat az V. fejezet tartalmazza, amelynek rendelkezéseit a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalóknak figyelembe kell vennie. 

(2)              A Társaság a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon ( célhoz kötöttség ).

(3)              A Társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi ( adattakarékosság ). Ennek megfelelően a Társaság nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

(4)              A Társaság adatkezelése pontos és naprakész. A Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek ( pontosság ).

(5)              A Társaság a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre ( korlátozott tárolhatóság ).

(6)              A Társaság megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet ( integritás és bizalmas jelleg ).

(7)              A Társaság felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a Társaság igazolja ezen megfelelést ( elszámoltathatóság ). Ennek értelmében a Társaság gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A Társaság a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

 

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű [lásd IV. fejezet (1) bekezdés], amennyiben legalább a GDPR-ban meghatározott jogalapok egyikén alapul. Az egyes, már feltárt adatkezelési folyamatok jogalapját a jelen Szabályzat, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák.

1)

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

2)

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 

3)

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

4)

az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 

 

5)

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

6)

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; (figyelemmel arra, hogy ez a jogalap a Társaság gyakorlatában jelenleg nem fordul elő, a továbbiakban ez nem kerül részletesen kifejtésre)

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) A hozzájárulás formája: Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában, vagy e-mailben, elektronikus úton adhatja meg. A hallgatás, vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Nagyon fontos, hogy a Társaság dokumentálja a hozzájárulás megadását.

(3) A célhoz kötöttség érvényesülése : A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. A megjelölt céltól eltérően azonban az önkéntes hozzájárulás jogalapján nem kezelhetőek a személyes adatok. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(4) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja . A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

2. Szerződés teljesítése

(1)              Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2)              A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

(3)              Fontos felhívni a figyelmet, hogy a szerződésben félként az érintettnek, tehát a természetes személynek szükséges szerepelnie. Ez a jogalap tehát nem elfogadható például egy céges szerződő partner képviselője személyes adatainak kezelése vonatkozásában.  

 

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

 

(1)              Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

(2)              Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

(3)              Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

 

4. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

 

(1)              Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

(2)              A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

(3)              Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

(4)              Annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy mely érdekek élveznek elsőbbséget, ún. érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges az ezen jogalapon történő adatkezelés esetén.

(5)              Az érdekmérlegelési teszt elvégzése: Az érdekmérlegelési tesztet a Társaság az alábbi lépésekben végzi el:

 

1. lépés:

Annak vizsgálata, hogy melyik a potenciálisan alkalmazható jogalap a GDPR, az egyéb vonatkozó jogszabályok és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak közül.

2. lépés:

Az érdek jogszerűségének mérlegelése. 

3. lépés:

Annak megállapítása, hogy az adatkezelés valóban szükséges-e az elérni kívánt célhoz, vagy az más, az érintett magánszférájába kevésbé beavatkozó módon is elérhető.

4. lépés:

Annak mérlegelése, hogy a Társaság jogos érdeke és az érintettek érdekeinek védelme között hogyan teremthető meg az egyensúly.

5. lépés:

Az érintett és a Társaság érdekei közötti végleges egyensúly megteremtésének leírása, figyelembe véve, hogy milyen biztosítékok és garanciák alkalmazhatók az érintettek érdekeinek védelme érdekében.

6. lépés:

A megfelelés bizonyítása és az átláthatóság biztosítása (az érintettek megfelelő tájékoztatása útján, illetve az elszámoltathatóság elvére is figyelemmel, szükség esetén a hatóságok felé is).

(6)              Az érdekmérlegelési teszt dokumentálása: Az érdekmérlegelési tesztet a Társaság megfelelően dokumentálja minden esetben (figyelemmel az elszámoltathatóság elvére is), az érintetteket pedig megfelelően tájékoztatja a Társaság jogos érdekéről.

 

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

(1)              A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

(2)              Az adatfeldolgozók felsorolását a szabályzat melléklete tartalmazza.

(3)              Az adatkezelés címzettjeiről megfelelően tájékoztatni szükséges az érintetteket, a lenti VII/1. pontnak megfelelően.

(4)              A személyes adatokhoz arra nem jogosult személyek nem férhetnek hozzá, figyelemmel kell lenni a IV. fejezet (6) bekezdésében is megjelölt integritás és bizalmas jelleg alapelvére is.

(5)              A Társaság adatfeldolgozóinak tevékenységére a jelen Szabályzat XII. fejezete az irányadó.

 

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 

1. Tájékoztatáshoz való jog

(1) A Társaság az érintettek részére a tájékoztatását a külön tájékoztatóban adja meg. Ezeknek a tájékoztatóknak és minden egyéb tájékoztatásnak meg kell felelnie a jelen, VII/1. alfejezetben rögzített feltételeknek.

(2) A Társaság munkavállalóira vonatkozó egyszerűsített adatkezelési tájékoztató elérhető a Társaság szerverén a jelen Szabályzat mellékleteként lementve, a kihelyezett kamerákra vonatkozó tájékoztató az érintett telephelyen kihelyezve, az egyéb személyekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató pedig a https://tytoo.hu/adatvedelem link alatt. A tájékoztatóban megjelölt körülmények, feltételek megváltozása esetén a tájékoztatók tartalmát felül kell vizsgálni és frissíteni kell, amiről folyamatos adatkezelés esetén az érintetteket szintén tájékoztatni szükséges. Amennyiben valamely érintetti kategória vonatkozásában adatkezelés történik, de a nincs külön alkalmazandó tájékoztató rá nézve, úgy a jelen VII/1. alfejezet rendelkezéseinek megfelelően szükséges részére megadni a tájékoztatást.

(3) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

1.1. Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

(4) Általunk rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

a.      az adatkezelőnek (a Társaságnak) és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b.      az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c.       a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d.      a V/4. alfejezetben megjelölt jogalapon (az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e.      adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f.        adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR-ban [annak 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében] említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

 

(5) A (4) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a.      a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b.      az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c.       a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d.      a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e.      arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f.        az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

1.2. Ha a személyes adatokat az érintettől szerzik meg:

(6)   Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a.      az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b.      az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c.       a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d.      az érintett személyes adatok kategóriái;

e.      a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f.        adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a GDPR 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

 

 

(7)   Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az (5) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

a.      a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

b.      a V/4. alfejezetben megjelölt jogalapon (az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c.       az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d.      az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e.      a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f.        a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g.      automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

(8)   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

(9)   Az 1.1. és 1.2. pontokat nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal;

(10)   A (6)–(7) bekezdést nem kell alkalmazni továbbá, ha és amilyen mértékben:

a.      a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen amennyiben a VII/1. (6) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

b.      az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

c.       a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

 

2. Az érintett hozzáférési joga

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a.      az adatkezelés céljai;

b.      az érintett személyes adatok kategóriái;

c.       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d.      adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e.      az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f.        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g.      ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h.      automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b.      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c.       az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett az üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés ellen tiltakozik;

d.      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e.      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f.        önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, ha a személyes adatok gyűjtésére a a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a.      a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b.      a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c.       a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d.      közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a fentiekben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e.      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a.      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b.      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c.       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d.      az érintett a VII/7. alfejezet szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)  Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a.      az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (V/1.) vagy szerződés teljesítése (V/2); és

b.      az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)   Ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)   Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6)   Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a.      az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b.      meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c.       az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3)   A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4)   A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a különleges kategóriáin, kivéve, ha az adatkezelés a GDPR-ban megjelölt önkéntes hozzájáruláson vagy közérdeken alapul, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság ( http://www.naih.hu/ ; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400).

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2)   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(3) Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

10.  Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1)   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(3)   Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a.      az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b.      az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c.       a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Társaság elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen Szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4)   Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Társaság a jelen szabályzat VII. fejezet 1. pontban részletezett információkat és a VII/2-8. alfejezetek szerinti és az adatvédelmi incidensre vonatkozó tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a VII/2-7. alfejezetek szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a GDPR értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,  ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Társaság képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5)   Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6)   A bejelentésben legalább:

a.      ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b.      közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c.       ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d.      ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7)   Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8)   Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a jogszabályi követelményeknek való megfelelést.

 

X. A TÁRSASÁG MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI

1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg.

 

1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés

(1) A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(2) Az adatkezelés célja : a jelentkező adott pozícióra való alkalmasságának felmérése és a kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám) tekintetében a jelentkezővel való kapcsolattartás. A kapcsolattartás körében a jelentkező elérhetőségeit különösen az alábbiakra használjuk: értesítés a jelentkezés sikerességéről vagy sikertelenségéről, időpontegyeztetés, a más által betöltött pozíciónak a lenti időtartamon belüli megüresedése esetén az erről való tájékoztatás.

(3) Az adatkezeléssel érintett adatok: név (kereszt- és vezetéknév); email cím, képesítés, tanulmányok, életkor, telefonszám, képmás, valamint a jelentkező által az önéletrajzában vagy egyéb formában önkéntesen megadott egyéb személyes adatok.

(4) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek.

(5) Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot  ellátó munkavállaló(k).

(6) Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

(7) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.

 

  1.2. Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés

(1) Az Mt. 10. § (4) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú alkalmassági vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.

(2) Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

(3) Az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke.

(4) Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony létesítése.

(5) A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a vizsgálatot végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(6) Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

 

2.      A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés

(1) A Társaság a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése alapján kezeli. A Társaság az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

(2) A Társaság által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes adatok köre: n év; lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím; elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím; TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám; munkabér összege; bankszámlaszám; letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai; gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma; értesítendő legközelebbi hozzátartozó.

(3) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a Társaság munkavállalói.

(4) A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése.

(6) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.

(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

 

2.3. Munkavállalói hozzátartozók személyes adatainak kezelése

(1)              A Társaság munkavállalói közül a hozzátartozóik, elsősorban gyermekeik személyes adatainak megadására szükség van bizonyos kedvezmények igénybevételére. A munkaviszony során egyes munkaviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igénybevétele esetén, szükséges lehet, hogy a munkavállaló harmadik személyek személyes adatait, pl. eltartott gyermekek adatai, vagy munkahelyi baleset esetére értesítendő személy adatai, közölje a Társasággal. Ezen adatok kezeléséhez az érintett harmadik személy írásbeli vagy e-mailen megküldött hozzájárulása szükséges.

(2)              Kezelt adatok köre: név, életkor, születési dátum, hozzátartozói fokozat, a jogosultságok és kedvezmények igénybevételéhez szükséges jogszabály által előírt adatok; a munkavállaló által megjelölt harmadik személy kapcsolattartáshoz szükséges adatai.

(3)              Adatkezelés célja: egyes munkaviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igénybevétele, munkahelyi baleset esetén a balesettel érintett által előzetesen megadott személy értesítése.

(4)              Az adatokat az ügyvezetők és a HR feladatokat ellátó ügyintézők ismerhetik meg.

(5)              Az adatkezelés jogalapja az érintett harmadik személy hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) vagy ennek hiányában a munkavállaló jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Jogos érdek: egyes munkaviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igénybevétele, munkahelyi baleset esetén a balesettel érintett által előzetesen megadott személy értesítése.

(6)              Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 7. napig.

 

2.4. Munkaalkalmasság

 

(1)              A jelen rendelkezés tekintetében a X/1.2. pontban megjelölt rendelkezések is irányadóak. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a munkaviszony fennállása alatt is sor kerülhet. A Társaságnak a dolgozó munkaköri alkalmasságának vizsgálatát a 33/1998 (VI.24.) NM rendelet 14. sz. melléklete és az 50/1999 (XI.3.) EüM rendelet 1. sz. rendelete alapján kell kérnie foglalkozás-egészségügyi orvostól. A munkaalkalmassági vizsgálatot a munkavállaló belépésekor vagy az adott munkavállalóra vonatkozó igazolás lejárati határideje előtt el kell végezni a Társasággal megbízásban álló foglalkozás-egészségügyi szolgáltató útján. A munkaalkalmassági vizsgálatra történő bejelentés során kizárólag az érintett munkavállaló neve, kerül megadásra, valamint azon vizsgálatok megnevezése (az előzetes kockázatértékelés alapján), amelynek elvégzését a Társaság az adott munkavállaló vonatkozásában kívánja. A Társaság az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatban kizárólag az alkalmasság vagy alkalmatlanság tényét ismeri meg és kezeli. Az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó személyes adatot a Társaságnál a HR feladatokat ellátó ügyintéző ismerheti meg, azzal, hogy alkalmatlanság esetén jogosult az ügyvezetőt tájékoztatni.

 

2.5. Munkára képes állapot vizsgálata

 

(1)              Az Mt. és a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok alapján a munkáltató köteles a biztonságos munkavégzés követelményeit biztosítani, így azt is vizsgálni, hogy a munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotban van-e. Az előírások betartásának ellenőrzésére a Társaság munkavédelmi felelőse jogosult.

(2)              Alkoholos befolyásoltság alatt – függetlenül annak mértékétől - tilos a Társaság területén tartózkodni. A Társaság e tilalom betartását a munkaidő alatt bármikor alkoholszondás vizsgálattal ellenőrizheti. Az ellenőrzést általános ellenőrzés keretében vagy alkoholos befolyásoltság gyanúja esetén a munkavállaló közvetlen felettese vagy a munkavédelmi felelős kezdeményezheti és a munkavédelmi felelős végzi. A vizsgálatról, illetve a vizsgálat megtagadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: (1) az ellenőrzés ténye; (2) az ellenőrzésre okot adó körülmény (általános munkavédelmi célú ellenőrzés vagy alkoholos befolyásoltság gyanúja); (3) az ellenőrzéssel érintett személy; (4) az ellenőrzés időpontja; (5) az ellenőrzés eredménye; (6) az ellenőrzött személynek az ellenőrzés eredményével kapcsolatos jognyilatkozata (azt elfogadja, nem fogadja el). Amennyiben a munkavállaló az ellenőrzés eredményét nem fogadja el, úgy az üzemorvosnál, vagy egyéb egészségügyi szolgáltatónál kezdeményezheti a véralkohol szintjének vérvétellel történő ellenőrzését.

(3)              Kezelt adatok köre: ellenőrzés alá fogott munkavállaló neve; az ellenőrzés ténye, időpontja, eredménye; az ellenőrzésre okot adó körülmény (általános munkavédelmi célú ellenőrzés vagy alkoholos befolyásoltság gyanúja); az ellenőrzést végző személy neve; az ellenőrzött személynek az ellenőrzés eredményével kapcsolatos jognyilatkozata (azt elfogadja, nem fogadja el); munkahelyi baleset helyszíne és időpontja, a munkahelyi baleset körülményei.

(4)              Adatkezelés célja: munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból; munkahelyi baleset körülményeinek rögzítése;

(5)              Az adatokat megismerheti az ügyvezető, az érintett szervezeti egység vezetője és a közvetlen felettes, a HR feladatokat ellátó ügyintéző.

(6)              Az adatkezelés jogalapja: kötelező jogszabályi előírás (Mvt. 60. § (1) bekezdése; Mt. 51. § (4) bekezdése); jogos érdek alapján jogszabályi felhatalmazás (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja); jogos érdek: biztonságos munkavégzés biztosítása; különleges adat (pl. egészségügyi adat) esetén: jogi kötelezettség teljesítéséhez való szükségesség alapján jogszabályi felhatalmazás (Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja).

(7)              Az adatok kezelésének időtartama: az igényérvényesítésre biztosított határidő, igényérvényesítés esetén a vonatkozó peres vagy nemperes eljárás jogerős lezárásának időtartama (ide értve a rendkívüli perorvoslatokat is).

 

2.6. Kamerarendszer

 

(1)              A Társaság vagyonvédelmi okokból kamerarendszert üzemeltet a telephelyén, amely a munkavállalók megfigyelésére is alkalmas.

(2)              A kamerák vagyonvédelmi célokat szolgálnak, a nagy értékű berendezésekre néznek, azonban a munkahelyi balesetek megelőzésére is használja őket a munkáltató. A kamerák által lefedett területről a felvételt egy központi szerverszámítógép tárolja, amelynek szervere a Társaság irodájában van elhelyezve. A szerver a Társaság tulajdona. Az irodába csak az ott munkát végző szermélyek juthatnak be. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

(3)              A kezelt adatok köre : képmás; tartózkodási hely és idő, hangfelvétel rögzítése esetén hang, azonban a hangfelvétel rögzítése általánosságban nem indokolt.

(4)              Címzettek : A felvételekhez az ügyvezetőnek van hozzáférése. A rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot az ügyvezető közreműködésével csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a Szabályzatból fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Bíróság vagy hatóság a lentiek szerint.

(5)              Adatkezelés célja : a vagyonvédelem, a megfigyelt területen levő vagyontárgyak, eszközök, berendezések védelme, valamint a személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítás, panaszok esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása;

(6)              Adatkezelés jogalapja : jogos érdeken alapuló jogszabályi felhatalmazás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), a munkáltató jogos érdeke: vagyonvédelemnek és az élet és testi épség védelmének biztosítása. A vonatkozó érdekmérlegelési tesztet a jelen Szabályzat melléklete tartalmazza.

(7)              A hangfelvétel rögzítését kerülni kell, arra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az valóban szükséges és arányos a vagyonvédelem vagy az élet vagy testi épség védelme érdekében.  Ha a kamerák hangfelvételeket is rögzítenek, részletesen alá kell támasztani ennek szükségességét a kameraszabályzatban levezetett ún. érdekmérlegelési tesztben.

(8)              Az adatkezelés időtartama : felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap, felhasználás esetén a vonatkozó igényérvényesítési eljárás lezárása. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, és/vagy hangfelvételének, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, és/vagy hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

(9)              A munkavállaló munkavégzésének, illetőleg munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából nem használja a Társaság a kamerákat, így nem helyezi el azokat olyan helyiségekben, amelyekben állandó munkavégzés folyik.

(10)          Tájékoztatás : A kamerával megfigyelt területeken a kamerás megfigyelésre egyértelműen figyelmeztető piktogramot vagy egyéb táblát szükséges elhelyezni. A kamerák pontos elhelyezkedését, látószögét, elhelyezésének célját és az érintette részére az egyéb tájékoztatást a jelen Szabályzathoz mellékelt Kamerakezelési tájékoztató tartalmazza, amely a munkavállalók számára elérhető a munkáltató szerverén. A tájékoztató egy írásbeli példányát lehetőség szerint hozzáférhetővé kell tenni a belépő személyek számára írásbeli formában már azt megelőzően, hogy az első megfigyelt helyiségbe belépnének.

(11)          A kialakult adatvédelmi gyakorlat értelmében munkahelyen kamera a munkavállaló munkavégzésének, illetőleg munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából nem helyezhető el olyan helyiségekben, amelyekben állandó munkavégzés folyik, ebből következően pedig nem működtethető kamera irodákban, illetőleg munkahelyiségekben. Kivételt képeznek az olyan munkahelyiségek, ahol a munkavállaló élete és testi épsége veszélyben lehet. Csak abban az esetben működtethető kamera a munkavállalók élet- és testi épségének védelme céljából, ha a veszély ténylegesen fennáll és közvetlen, vagyis az eshetőleges veszély nem lehet alkotmányosan elfogadható adatkezelési cél. Semmilyen célból nem lehet olyan helyiségekben kamerát elhelyezni és működtetni, amely a munkavállalók munkaközi pihenőjének elöltése céljából lett kijelölve, továbbá nem lehet kamerát elhelyezni öltözőkben, illemhelyiségekben, zuhanyzókban sem. Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen, kórházi szobában és szociális intézmény lakóhelyiségében. A kamerák nem készíthetnek felvételt közterületről vagy nem kizárólag a Társaság telephelyén kívüli magánterületről.

(12)          Indokolt esetben, így a munkahelyen tárolt, jelentős értéket képviselő eszközök, nyersanyagok, illetőleg egyéb értéktárgyak védelme céljából, a védelem szempontjából szükséges helyiségekben, így elsősorban raktárakban, és az azokhoz vezető folyosókon elhelyezhetők és működtethetők kamerák, azok működéséről azonban jól látható helyen és módon tájékoztatni kell az érintetteket. Olyan időszakban – így például munkaidőn kívül, hétvégeken, vagy ünnepnapokon – amikor a munkahelyen főszabály szerint senki nem tartózkodhat, vagyonvédelmi célból, a védelem szempontjából szükséges helyiségekben működtethető kamera, az általa továbbított képeket pedig rögzíteni lehet. Kivételesen indokolt esetben – például pénztáraknál –, amikor az érintett érdeke egyértelműen megkívánja, kamera működtethető a védelem szempontjából szükséges helyiségben.

(13)          A fénykép- és videofelvételekről, illetve személyes adatokról másolat, illetve nyomtatás kizárólag ellenőrzött, és minden nagy kockázattal járó adatkezelés esetében naplózással dokumentált körülmények között készül, kizárólag visszaélések, bűncselekmények gyanúja esetén, bizonyítási célból. A belső eljárás lezárásakor a tárolt adatok az Adathozzáférési naplóban dokumentált és ellenőrzött körülmények között megsemmisítésre kerülnek. A felvételek illetéktelen személy kezébe nem kerülhetnek. Arra jogosult hatóságnak történő átadása is ellenőrzött és az Adathozzáférési naplóban dokumentált formában történik. A sérülés miatt esetleg törölhetetlen adattárolók megsemmisítése szintén ellenőrzött és egyedi jegyzőkönyvben dokumentált formában történik.

 

2.7. Munkavállalói adattovábbítás

 

(1)              A Társaság szerződés teljesítése érdekében a kapcsolattartói elérhetőségeit (név, tisztség, beosztás, telefonszám, e-mail cím) továbbítja a szerződéses partnerei felé. A partner az a természetes személy, jogi személy vagy szervezet, akivel az érintett személy a kapcsolatot tartja. 

(2)              Az adattovábbítás jogalapja a Társaság mint munkáltató jogos érdeke, amely a tevékenységének elvégzéséhez, működéséhez, szerződései teljesítéséhez kötődik.

 

2.8. Nyilvános megjelenés

(1)       A munkavállalók külön hozzájárulásuk alapján egyes esetekben fényképpel, névvel vagy tisztséggel megjelenhetnek a közösségi és egyéb médiában, illetve az egyéb reklámanyagokon.  

(2)       A kezelt adatok köre: a munkavállalók neve, tisztsége, képmása;

(3)       Adatkezelés célja: a munkáltató szolgáltatásának népszerűsítése;

(4)       Adatkezelés jogalapja: jogos érdeken alapuló jogszabályi felhatalmazás (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja); a munkáltató jogos érdeke: a szolgáltatásának népszerűsítéséhez fűzött érdek.

(6)       Az adatkezelés időtartama: a kapcsolattartás érdekében közzétett személyes adatokat a munkaviszony megszűnéséig kezeli a személyes adatokat a Társaság. A munkavállalók közreműködésével készült és így személyes adataikat tartalmazó reklámanyagok a munkaviszony megszűnését követő két éven belül kerülnek felhasználásra, így a személyes adatok kezelésre.  

 

 

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK

 

1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

1.1. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

(1) A Társaság természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Társaság természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.

(3) A kezelt adatok köre: a Társaság természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma, adóazonosító jele

(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A Társaság a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljes ítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

1.2. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A Társaság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott adatokról

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Társaság vezetője, munkavállalói, családtagjaik.

(3) A kezelt adatok köre: a Társaság vezetője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből  a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

(4) A címzettek köre: a Társaság könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók.

(5) A Társaság a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljes ítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

2. Kamerarendszer

 

(1)              A kamerarendszer üzemeltetése tekintetében a munkavállalókra alkalmazott X/2.6. pont rendelkezései az irányadóak, azonban az érintettek nemcsak az ott megjelöltek szerinti munkavállalók, hanem bármely természetes személy, aki a kamerák látószögébe kerül.

 

3. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

(1) A Társaság a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szerződéses kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, a Társaság ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

 

4. Képzések

(1) A TyToo képzéseket, nem a Társaság, hanem Szabó Henriett egyéni vállalkozó (8474 Csabrendek, Petőfi u. 49.; 66816335-1-39) biztosítja, akinek továbbításra kerülnek a megadott személyes adatok.

(2) Ezen adatkezelés a szempontjából Szabó Henriett egyéni minősül adatkezelőnek és a Társaság az ő megbízásából eljáró adatfeldolgozónak.

(3) A képzésekhez kapcsolódó adatkezelésről Szabó Henriett tud részletes tájékoztatást adni.

(4) Az adatkezelés érintettje a képzésre jelentkező személy.

(5) Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 5 éven belül.

5. Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

(1) Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben az érintett panasszal fordult a Társasághoz, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

(2) Kezelt adatok: v ásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

(3) Az adatkezelés időtartama: 3 év.

(4) Az adatkezelés jogalapja : a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.

6. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

(1) Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ennek érdekében az Adatkezelő tárolja és szükség esetén az eljáró hatóság/bíróság előtt felhasználja az érintett személyes adatait.

(2) Az érintett a hozzájárulást adó személy.

(3) Az adatkezeléssel érintett adatok köre : a hozzájárulás megadásának időpontja, az azonosításhoz szükséges adatok, így a vezeték, illetve keresztnév, elektronikus nyilatkozattétel esetén az IP-cím és az e-mail cím.

(4) Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.

(5) Az adatkezelés időtartama : a jogszabályi elévülési idő.

(6) Címzettként a személyes adatokhoz azok a kollégáink férnek hozzá, akik az adatkezeléshez kapcsolódó eljárásokban részt vesznek.

7. A www.tytoo.hu weboldalon végzett adatkezelés

(1) A www.tytoo .hu weboldalon végzett adatkezelések részletes leírása megtalálható a Társaság vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában: https://tytoo.hu/adatvedelem  

8. Kapcsolatfelvétel

(1) Amikor valaki (pl. e-mail-ben vagy telefonon) elsőként, egyéb adatkezelés nélkül felveszi a kapcsolatot a Társasággal annak elérhetőségein, a Társaság személyes adatokat kezel.

(2) Az adatkezelés célja a kapcsolattartás.

(3) Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

(4) Az adatkezelés időtartama: a kommunikáció lezárultáig, illetve a jogalap megváltozásáig (pl. szerződéskötés).

(5) Az adatok megadása a szerződés kötésének nem feltétele, azonban annak elmaradása esetén a kapcsolattartás nem biztosítható.

(6) Az adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett által a kapcsolatfelvételnél megadott személyes adatok, különösen a neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, tisztsége.

(7) Az adatkezelés címzettje az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatárs, illetve az érintett által küldött üzenet címzettje, vagy a kérdéssel foglalkozó kolléga.

(8) Valamennyi kiküldött email-üzenet láblécébe be kell ágyazni (automatikus módon) a jelen Szabályzat mellékletét képező tájékoztatás-mintát.

9. Követeléskezelés

(1) Az Adatkezelés a kintlévőségeink behajtása céljából történik.

(2) Az érintett a velünk szerződő természetes személy vagy egyéni vállalkozó fél.

(3) Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a kintlévőségeit behajtsa [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő.

(5) Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

(6) Az adatkezelés címzettje: az adatokhoz hozzáférnek a szerződéseket kezelő, pénzüggyel foglalkozó és a behajtási kérdésekkel foglalkozó kollégáink és a megbízott könyvelőiroda, továbbá azok behajtás esetén továbbításra kerülhetnek az abban közreműködő megbízottak, így ügyvédek, követeléskezelők részére.

 

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

(1) Társaság az általa kezelt személyes adatok körében külső adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó(k) felsorolását jelen szabályzat melléklete tartalmazza.

(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

(3) A Társaság deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Társaság felel.

(5) A Társaság kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(6) A Társaság az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

 

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

(1) A Társaság személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A Társaság az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

(3) A Társaság által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:

a.      a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;

b.      a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;

c.       fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d.      az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása,

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

(5) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(6) A Társaság az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Társaság érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

(7) A Társaság az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

(8) A Társaság vezetői, munkavállalói a személyes adatokat jogosulatlan harmadik személynek nem továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

(9) A Társaság azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek.

(10) A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

2. A Társaság informatikai nyilvántartásainak védelme

(1) A Társaság az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

a.      Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)

b.      Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,

c.       Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében, így jelszóval védi az érintett számítógépet;

d.      Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

(2) Az adatbiztonság biztosítása érdekében a Társaság a mindenkor hatályos IT szabályzatának megfelelően jár el.

3. A Társaság papíralapú nyilvántartásainak védelme

(1) A Társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

(2) A Társaság vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Társaság érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

(3) A személyes adatok papír alapú tárolása a Társaság irodájában történik, a munkavállalói adatoké elzárt szekrényben, ahol csak az illetékeseknek (ügyvezetők) van hozzáférése, így pl. a fizikai dolgozóknak nem.

 

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) A Társaság valamennyi munkavállalója részére ismertetni kell a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

(2) Gondoskodni kell arról, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség végrehajtása céljából a Társaság ügyvezetője előírja a Társaság munkavállalóival kötött munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében. 

(3) Jelen Szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Társaság ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik. A módosítások szükségességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni és figyelembe kell venni a IV. fejezet (7) bekezdésében megjelölt elszámoltathatóság elvét.

 

Kelt: Debrecenben, 2021. január 18. napján.