Tel.: +36 20 253-18-38    E-mail:

Adatkezelési Tájékoztató

Hatálybalépés: 2021. január 19.


Tartalom: 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban Ön megtalálja a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást az alábbi fejezetekben

  1. Alapvető rendelkezések. Egyéb általános tájékoztatás mellett ez a fejezet tartalmazza az Adatkezelő és egyes adatfeldolgozók adatait és néhány, a jelen Tájékoztatóban használt fogalmat is.
  2. Adatkezelési Módok. Ebben a fejezetben külön tájékoztatást talál az adatkezelés minden egyes célja tekintetében, arról, hogy kinek milyen személyes adatát kezeljük és a személyes adatokat milyen célból, jogalapon és időtartamra kezeljük, illetve hová továbbítjuk. 

II/1. Regisztráció

II/2. Megrendelés

II/3. Számlázás

II/4. Képzések

II/5. Panaszkezelés

II/6. Cookie-k (sütik)

II/7. Testfestők, viszonteladók és egyéb szerződéses partnereink adatai

II/8. Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adatai

II/9. Hírlevelek

II/10. Tytoo Klub

II/11. Karrier, állásra jelentkezés

II/12. Kapcsolatfelvétel, egyedi ajánlatkérés

II/13. A hozzájárulás igazolása

II/14. Facebook oldal

III. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése. Itt az érintett (Ön) adatkezeléshez kapcsolódó jogai és a vonatkozó eljárások részletes leírása található. 

  1. Jogorvoslat. Ebben a fejezetben található azon jogorvoslati lehetőségek részletes leírása, amik az érintett (Ön) rendelkezésére állnak, ha a személyes adataihoz fűződő jogai sérülnek. 

  1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az ÁSZF szerinti vásárló, a Weboldalon regisztrációt vagy a képzésekre foglalást eszközlő személy, illetve az oldal látogatója, valamint az egyes adatkezelési módoknál (II. fejezet) megjelölt egyéb személyek az adatkezelés érintettjének minősülnek. 

Érintett : bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.2. Az Adatkezelő

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Cégnév: TyToo Body Art Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely, levelezési cím: 4064 Nagyhegyes, Ady Endre utca 10.

Ügyfélszolgálat, személyes átvétel és ügyintézés: 4025 Debrecen, Nyugati utca 5-7. 9. ép.

E-mail: info@tytoo.hu

Telefon: + 36 (20) 253-18-38

Cégjegyzékszám: 09-09-012453

Nyilvántartását vezeti: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13702599-2-09


1.3. Az Adatkezelő célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a www.tytoo.hu cím alatti Weboldalt használó személyek személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

1.4. Módosítás: Az Adatkezelő jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, amiről e-mailben értesíti a felhasználókat. 

1.5. Alkalmazandó jogszabályok : Az Adatkezelő tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen az alábbiak rendelkezéseinek betartásával végzi: 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR ); 

- a Polgári Törvénykönyv ( Ptk. ); 

- valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv .) 

1.6. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul az önkéntes hozzájárulást igénylő adatkezelések vonatkozásában. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű az érintett hozzájárulása alapján, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

1.7. Azon munkavállalóink, akiknek a munkájára, illetve az általuk történő adatkezelésre a tevékenységünk ellátásához szükségünk van, az egyes adatkezelési módok tekintetében címzetteknek minősülnek. Amennyiben az Adatkezelőt bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési vagy közigazgatási hatóság, így pl. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresi tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett, úgy a megkereső által a pontos cél, jogalap és az adatok körének megjelölése mellett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat és erről az érintett személyt haladéktalanul értesíti. Az Adatkezelő a tevékenysége során, kizárólag annak teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben adatfeldolgozók mint címzettek részére is továbbítja a személyes adatokat. „ Adatfeldolgozó ”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az egyes adatkezelési módoknál (II. fejezet) külön megjelölésre kerülnek egyes további adatkezelők, illetve címzettek is. 

1.7.1. Az általunk a Weboldalon keresztül kezelt személyes adatok tárolásra kerülnek a tárhelyszolgáltatónál , mint adatfeldolgozónál:

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.; elérhetőség: +36 1 789 2 789; support@tarhely.eu ; székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4.

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást.

Továbbított adatok: a Weboldalon keresztül megadott személyes adatok.

1.7.2. Az általunk a Weboldalon kezelt személyes adatokhoz hozzáférése lehet a webfejlesztőnknek mint adatfeldolgozónak:

Név: Skylon Enterprise Kft.; székhely: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla utca 32.

Tevékenység: webfejlesztés, karbantartás, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást.

Továbbított adatok: a regisztrációnál és a megrendelésnél felvett adatok.

1.7.3. Személyes adatokat tárolunk a MiniCRM rendszerben, adatfeldolgozónknál:

Név: MiniCRM Zrt.; székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; https://www.minicrm.hu/adatvedelem/  

Tevékenység: adattárolás, a számlázási, megrendelési, marketinghez kapcsolódó adatok és egyéb, a Weboldalon keresztül megadott adatok tárolása, enélkül a szerződést nem tudjuk teljesíteni.


  1. Adatkezelési Módok:

II/1. Regisztráció

2.1.1. A regisztráció nem szükséges a szerződés megkötéséhez, azonban megkönnyíti a rendelések leadását a rögzített adatokkal, a rendelések nyomon követését.  

2.1.2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása . A személyes adatok megadásakor a jelen Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében Az Adatkezelő felhasználja.

2.1.3. Az adatkezelés célja , hogy az érintettek, mint vásárlók a regisztrációval rögzített adataikkal könnyebben tudjanak rendelést leadni, követhessék a rendelések állapotát. 

2.1.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, telefonszám, jelszó, szállítási cím, számlázási cím.

2.1.5. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 5 éven belül.

II/2. Megrendelés 

2.2.1. A megrendelés leadásakor és annak teljesítéséhez az Adatkezelő személyes adatokat kezel. 

2.2.2. Az adatkezelés célja a szolgáltatás teljesítése. 

2.2.3. Az adatkezelés jogalapja : a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

2.2.4. Az adatkezelés időtartama : a polgári jogi elévülési idő, 5 év, a Ptk-ban rögzített feltételek szerint.

2.2.5. Az adatkezeléssel érintett adatok köre : név (vezetéknév és keresztnév), számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

2.2.6. Adatfeldolgozók :

2.2.6.1. A megrendelésekben található személyes adatok kiszállítás megrendelése esetén a megrendelések teljesítése érdekében továbbításra kerülnek a futár mint adatfeldolgozó felé. Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének előfeltétele, annak elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a házhozszállítási szolgáltatást. 

MPL: Magyar Posta Zrt.; www.posta.hu  

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.; https://gls-group.eu/HU/hu/kapcsolat  

Tevékenység: futárszolgálat, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a házhozszállítási szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó a Weboldalon vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat az Adatkezelő a futárszolgálat részére átadja.

Továbbított adatok: a kiszállításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok; név, cím, telefonszám.

2.2.6.2. A fizetési rendszerekhez szolgáltatót veszünk igénybe:

Név: Barion Payment Zrt.; adatok: www.barion.hu  

Cookie tájékoztató és adatkezelési tájékoztató elérhető a fenti weboldalon.

Tevékenység: fizetési szolgáltatás biztosítása, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását. Ezen adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

Továbbított adatok: a fizetésnél kért és megadott adatok.

2.2.7. Egyéb címzettek: a megrendelések teljesítésében közreműködő kollégáink. 

II/3. Számlázás 

2.3.1. Az Adatkezelő tárolja, kezeli a számlákon található személyes adatokat. 

2.3.2. Az adatkezelés célja a számlázás, a számviteli szabályoknak való megfelelés. 

2.3.3. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, a 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

2.3.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre : név, lakcím. 

2.3.5. Az érintettek a számlán szereplő természetes személyek.

2.3.6. Az adatkezelés időtartama : a számviteli bizonylat kiállítását követő 8 év.

2.3.7. A részünkre könyvelői szolgáltatást biztosító társaság adatfeldolgozónak minősül: DICA Kft. ; székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szívós utca 22.; 

tevékenység: könyvelés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást. 

Továbbított személyes adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, név és cím.

II/4. Képzések 

2.4.1. A Weboldalon elérhető képzéseket nem az Adatkezelő, hanem Szabó Henriett egyéni vállalkozó (8474 Csabrendek, Petőfi u. 49.; 66816335-1-39) biztosítja, akinek továbbításra kerülnek a megadott személyes adatok. 

2.4.2. Ezen adatkezelés szempontjából Szabó Henriett egyéni minősül adatkezelőnek és jelen Tájékoztató szerinti Adatkezelő az ő megbízásából eljáró adatfeldolgozónak. 

2.4.3. A képzésekhez kapcsolódó adatkezelésről Szabó Henriett tud részletes tájékoztatást adni. 

2.4.4. Az adatkezelés érintettje a képzésre jelentkező személy. 

2.4.5. A képzésekre jelentkezés a Weboldalon keresztül kerül leadásra. 

II/5. Panaszkezelés

2.5.1. Az Adatkezelés a panaszkezelés céljából történik, az Adatkezelő köteles a panaszt megőrizni a vonatkozó jogszabályok alapján. 

2.5.2. Az érintett a panaszos személy, illetve a kapcsolattartó.

2.5.3. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

2.5.4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre : név, cím, e-mail cím, telefonszám.

2.5.5. Az adatkezelés időtartama : 3 év, a jogszabályi megőrzési kötelezettségnek megfelelően.

2.5.6. Címzettek: a panasz kezelésével foglalkozó kollégáink, valamint az érintett hatóságok. 

II/6. Cookie-k (sütik)

2.6.1. Mik a cookie-k (sütik)? A Weboldal megfigyelése érdekében az az Adatkezelő analitikai eszközt („cookie” vagy magyarul “süti”) használ, amely adatáramot keletkeztet és követi, hogy a látogatók hogyan használják az internetes oldalakat. Amikor egy oldal megtekintésre kerül, a rendszer cookie-t generál és telepít a látogató számítógépén annak érdekében, hogy rögzítse a látogatáshoz kötődő információt (a meglátogatott oldalakat, az az Adatkezelő oldalain töltött időt, böngészési adatokat, stb.), ezek az adatok azonban nem kapcsolhatóak a látogató személyéhez. Ez az eszköz közreműködik abban, hogy egy felhasználóbarát weboldalt létrehozva javítsuk és fejlesszük a weboldal ergonómiai dizájnját és a látogatók online élményét, megakadályozzuk az adatvesztést. A cookie-k felismerik a látogató számítógépét és kezelik az IP-címét. 

2.6.2. Hogyan tudja kezelni a cookie-kat? A legtöbb internetes böngésző elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetősége van törölni vagy automatikusan visszautasítani vagy engedélyezni őket. A látogatónak lehetősége van elutasítani a cookie-k telepítését. Mivel minden böngésző különböző, a látogatók a cookie-k beállításait egyénileg határozhatják meg a böngésző eszköztárával. A felhasználók esetleg nem tudják használni a Weboldal bizonyos funkcióit, ha úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. A cookie-k használatával a látogató által megtekintett weboldalak és a látogató internethasználati szokásai kísérhetőek figyelemmel. Csak a Weboldal ismételt meglátogatásával és csak az érintett szolgáltató tudja a látogató személyéhez kötni ezeket az adatokat. Az ilyen adatok tárolási ideje a cookie-k típusától függ. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében

- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadhat el új cookie-kat,

- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az egyes népszerűbb böngészőkre vonatkozó leírások elérhetőek az alábbi linkeken:

2.6.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett (a látogató) önkéntes hozzájárulása.

2.6.4. A kezelt személyes adatok köre: IP-cím, látogatott oldal.

2.6.5. Az adatkezelés célja : a vásárlás elősegítése és a látogatási adatok analitikai értékelése.

2.6.6. Az adatkezelő által használt egyes cookie-k, a használatuk célja és a lejáratuk: 

Forrás:

Név:

Funkció, cél:

Lejárat:

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/  

c_user

Közösségi megosztás és adatgyűjtés a Facebookhoz (felhasználói azonosító)

365 nap

datr

Ez a cookie azonosítja a Facebookhoz csatlakozó böngészőt. Nem kapcsolódik közvetlenül az egyes Facebook-felhasználókhoz. A Facebook szerint biztonsági célokra és a gyanús bejelentkezési tevékenységek, így különösen a szolgáltatáshoz hozzáférni próbáló robotok észlelésére szolgál. A Facebook szerint továbbá az egyes datr cookie-khoz kapcsolódó viselkedési profilok 10 nap elteltével törlődnek. Ez a cookie a Like és egyéb Facebook gombokon, illetve számos különböző webhelyen elhelyezett címkéken keresztül is olvasható.

2 év

dpr

Élményoptimalizálás

1 hét

fr

Titkosított Facebook és böngésző ID-t tárol.

100 nap

sb

Közösségi megosztás és adatgyűjtés a Facebookhoz

böngésző bezárása vagy a munkamenet vége

xs

A Facebook-kal való tartalommegosztást érintő információk. 

5 hónap

_fbp

Facebook Pixel marketing célú süti

30 nap

Google

A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. A sütik által az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-szerverre kerülnek, és ott tárolják őket. 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

  www.google.com/analytics/

1P_JAR

Ez a süti gyűjti a weboldal statisztikákat és méri a konverziókat.

1 hónap

AID

Célzott hirdetések bekapcsolására használják.

1 év

ANID

Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, az Önnek relevánsabb hirdetések megjelenítéséért.

5 hónap

CONSENT

Azt jelzi, hogy megfelel-e a google.com adatvédelmi nyilatkozatának.

20 év

NID

Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

6 hónap

_Secure-3PAPISID

Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez.

2 év

_Secure-3PSID

Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez.

2 év

_dc_gtm_UA-15998056

Google Tag Manager süti, marketing céllal

1 perc

_qa

Google Analytics. Ez a süti az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál, véletlenszerűen generált szám hozzárendelésével kliens azonosítóként.

2 év

_gac_UA-15998056-1

Az Analtyics kampányadatokat küld a _gac cookie-nak, amikor a felhasználó egy ‒ az Google Ads automatikus címkézését használó ‒ URL-en keresztül nyitja meg a webhely egyik oldalát.

3 hónap

_gid

Google Analytic Universal által használt cookie

24 óra

YouTube

A beágyazott videókhoz vesszük igénybe a szolgáltatást. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en  

CONSENT

Ez a süti a felhasználók preferenciáit és egyéb információit tárolja. Ilyen információk lehetnek az előnyben részesített nyelv, az oldalon megjelenítendő keresési eredmények száma, továbbá a döntés, hogy a Google aktiválja-e a SafeSearch szűrőt.

20 év

LOGIN_INFO

A beágyazott YouTube viedókhoz tartozó süti.

2 év

VISITOR_INFO1_LIVE

Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét az integrált YouTube videót tartalmazó oldalakon.

4 hónap

YSC

Egyedi ID-t regisztrál, hogy nyilvántartsa a felhasználó által megtekintett YouTube videókat.

munka-menet

_Secure-3PSIDCC

2 év

Hotjar

Hotjar segítségével a Weboldalon tett látogatás és annak használata elemzésre kerül, melyről külön jelentés készül.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar által lerakott cookie, amit a felhasználó első oldalmegtekintési munkamenetének észlelésére szolgál.

30 perc

_hjIncludedInPageviewSample

A Hotjar értesítésére szolgál, hogy az adott látogató bekerült-e a webhely oldalmegtekintési korlátja által meghatározott adatmintavételbe.

30 perc

_hjid

Hotjar süti, amelyet akkor állítanak be, amikor az ügyfél először a Hotjar szkriptet tartalmazó oldalra kerül. A böngészőben az adott webhelyhez tartozó Hotjar felhasználói azonosító megőrzésére szolgál. Ez biztosítja, hogy az ugyanarra a webhelyre történő későbbi látogatások során a viselkedés azonos felhasználói azonosítóhoz legyen hozzárendelve.

1 év

OtiMonk

A felugró reklámok kezelése

https://www.optimonk.hu/privacy_policy  

omLastFilled

Az Optimonk platform működéséhez szükséges személyhez nem köthető adatok.

2 hét

optiMonkClient

12 hónap

optiMonkClientId

12 hónap

AddThis

Ezen cookie-k a Weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszik lehetővé, valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítják.

https://www.addthis.com/privacy/  

_atuvc

A sütik az AddThis widget működésével kapcsolatosak. A widget a közösségi platformokon történő tartalommegosztást segíti. A sütik statisztikai információt gyűjtenek arról, hogy a látogató hányszor osztott meg egy tartalmat, vagy hogyan használja az oldalba beépített AddThis funkciót.

13 hónap

_atuvs

1 hónap

Egyéb

cookieconsent_status

A felhasználó által elfogadott Cookie-szabályzat popup automatikus megjelenésének blokkolása mindaddig, amíg a cookie létezik.

12 hónap

nano_cdata

12 hónap

II/7. Testfestők, viszonteladók és egyéb szerződéses partnereink adatai

2.7.1. Az Adatkezelő a testfestők, viszonteladók és a természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződéses partnerei vonatkozásában kezeli azok természetes személy kapcsolattartóinak adatait.  

2.7.2. A kezelt személyes adatok köre : a szerződéskötéskor kért és a partner által megadott személyes adatok.

2.7.3. Az adatkezelés célja : a szerződés teljesítése.  

2.7.4. Az adatkezelés jogalapja : a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

2.7.5. Az adatkezelés időtartama : 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

2.7.6. Címzettek: A személyes adatokhoz azok a munkavállalók férnek hozzá, akiknek a közreműködése a szerződés teljesítése céljából szükséges.

II/8. Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adatai

2.8.1. Az Adatkezelő a nem természetes személy szerződéses partnerei vonatkozásában kezeli azok természetes személy kapcsolattartóinak adatait.  

2.8.2. A kezelt személyes adatok köre : kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, tisztsége, munkaköre).

2.8.3. Az adatkezelés célja : a vonatkozó szerződéses partnerrel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében.  

2.8.4. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses partner jogos érdeke, amely a szerződés teljesítéséhez fűződik. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés]. Ez a jogos érdek előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

2.8.5. Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

2.8.6. Címzettek: A személyes adatokhoz azok a munkavállalók férnek hozzá, akiknek a közreműködése a szerződés teljesítése céljából szükséges.

II/9. Hírlevelek

2.9.1. A hírlevélre feliratkozhat az érintett kifejezett, önkéntes és tevőleges nyilatkozatával. 

2.9.2. Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről. 

2.9.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.9.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre : név (kereszt- és vezetéknév); email cím

2.9.5. Az adatkezelés időtartama : a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig; 

2.9.6. A címzettek köre: a marketingtevékenységet ellátó és informatikai szolgáltatásokat biztosító kollégáink.

2.9.7. A hírlevélküldéshez az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. A hírlevél CRM-szolgáltatónk: 

SalesAutopilot Kft.; www.salesautopilot.hu ; 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.

II/10. Tytoo Klub

2.10.1. Az oldalon hirdetett egyes többletszolgáltatások, kedvezmények igénybevételéhez, valamint a szolgáltatásokról való rendszeres tájékoztatáshoz szükség van a Tytoo Klubba történő regisztrációra. 

2.10.2. Érintettek köre: a Tytoo Klubba regisztráló személyek.

2.10.3. Az adatkezelés célja az oldalon hirdetett többletszolgáltatások, kedvezmények és a szolgáltatásokról való tájékoztatás biztosítása az érintett részére. 

2.10.4. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett (a látogató) önkéntes hozzájárulása.

2.10.5. Az adatkezelés időtartama : az érintett által kezdeményezett leiratkozásig.

2.10.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

- e-mail cím: azzal a céllal kerül felhasználásra, hogy a ide küldjük meg az online tanácsokat, e-bookot, kedvezményes kuponokat és egyéb többletszolgáltatásokat; megadása nem kötelező, de anélkül az Adatkezelő nem tudja ezeket megküldeni; 

- megszólítás: a leveleinkben szereplő megszólítás. Az érintett jogosult olyan megszólítást megadni, amely alapján ő nem azonosítható. A szolgáltatások teljesítésének nem feltétele személyes adat megadása. 

II/11. Karrier, állásra jelentkezés

2.11.1. Az Adatkezelő kezeli a Weboldal „Karrier” menüpontjában vagy egyéb formában hozzá állásra jelentkezők személyes adatait. 

2.11.2. Az adatkezelés célja a jelentkező adott pozícióra való alkalmasságának felmérése és a kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám) tekintetében a jelentkezővel való kapcsolattartás. A kapcsolattartás körében a jelentkező elérhetőségeit különösen az alábbiakra használjuk: értesítés a jelentkezés sikerességéről vagy sikertelenségéről, időpontegyeztetés, a más által betöltött pozíciónak a lenti időtartamon belüli megüresedése esetén az erről való tájékoztatás. 

2.11.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.11.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre : név (kereszt- és vezetéknév); email cím, képesítés, tanulmányok, életkor, telefonszám, képmás, valamint a jelentkező által az önéletrajzában vagy egyéb formában önkéntesen megadott egyéb személyes adatok. 

2.11.5. Az adatkezelés időtartama : a megpályázott pozíció elbírálásától számított 6 hónapig azzal, hogy az érintett ezt megelőzően is jogosult a törlést kezdeményezni. Sikeres felvétel esetén ezen a jogcímen az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett munkába lépéséig kezeli. 

2.11.6. A  hozzájárulás  megadása  szükséges  feltétele  annak,  hogy az Adatkezelő a pályázati anyagot elbírálhassa, valamint a jelentkezővel a kapcsolatot felvegye. 

2.11.7. Címzettek : a munkáltatói jogkör gyakorlója, a HR feladatokat ellátó, valamint a kiválasztásban érintett személyek (pl. irodavezető, részlegvezető). A HR feladatokat megbízási szerződés alapján adatfeldolgozó látja el: Gencsi-Tóth Ibolya egyéni vállalkozó; székhely: 4030 Debrecen, Tégláskert utca 54/A. 

II/12. Kapcsolatfelvétel, egyedi ajánlatkérés

2.12.1. Amikor valaki mint természetes személy (pl. e-mail-ben vagy telefonon) elsőként, egyéb adatkezelés nélkül felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel annak elérhetőségein (így egyedi sablonkészítéshez történő vagy egyéb ajánlatkérés vagy ajánlattétel céljából), az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

2.12.2. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás.

2.12.3. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

2.12.4. Az adatkezelés időtartama : a kommunikáció lezárultát követő 60 napig, illetve a jogalap megváltozásáig (pl. szerződéskötés).

2.12.5. A személyes adatok megadása a szerződés kötésének nem feltétele, azonban annak elmaradása esetén a kapcsolattartás nem biztosítható. 

2.12.6. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre : az érintett által a kapcsolatfelvételnél önkéntesen megadott személyes adatok, különösen a neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, tisztsége. 

2.12.7. Az adatkezelés címzettje az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatárs, illetve az érintett által küldött üzenet címzettje, vagy a kérdéssel foglalkozó kollégánk.

II/13. A hozzájárulás igazolása

2.13.1. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ennek érdekében az Adatkezelő tárolja és szükség esetén az eljáró hatóság/bíróság előtt felhasználja az érintett személyes adatait. 

2.13.2. Az érintett a hozzájárulást adó személy.

2.13.3. A GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

2.13.4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre : a hozzájárulás megadásának időpontja, IP-cím, az azonosításhoz szükséges adatok, így az e-mail cím és a vezeték, illetve keresztnév.

2.13.5. Az adatkezelés időtartama : a jogszabályi elévülési idő.

2.13.6. Címzettként a személyes adatokhoz azok a kollégáink férnek hozzá, akik az adatkezeléshez kapcsolódó eljárásokban részt vesznek. 

II/14. Facebook oldal

2.14.1. A Weboldalba építve találhatóak Facebook pluginek, pl. a „like” funkció, amelyek használatakor a Weboldalról adatok kerülnek továbbításra a Facebook részére az érintett böngészési szokásairól. Az Üzemeltető Facebook oldala és a Weboldalon beépített social pluginek (Like gomb) vonatkozásában az Üzemeltető és a Facebook közös adatkezelési tevékenységet végeznek, mivel az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited mint adatkezelő között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum  

2.14.2. A GDPR 13. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében szükséges tájékoztatás elérhető a Facebook Ireland Adatkezelési szabályzatában a következő címen: https://www.facebook.com/about/privacy . Ez tartalmazza az adatkezelés jogalapját és az érintettek jogainak gyakorlására szolgáló lehetőségeket is a Facebook Ireland, mint adatkezelő vonatkozásában.

2.14.3. Az érintett az a személy, aki a Weboldalon használja a Facebook like vagy hozzászólás funkcióját vagy  a Facebook oldalunkon aktivitást mutat.

2.14.4. Az adatkezelés célja a Facebook egyes  funkcióinak (így like és kommentelés, megosztás) használata. 

2.14.5. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés], amelyet az érintett a Weboldalon történő like-olással bloghozzászólás írásával vagy a Facebookon történő aktivitással fejez ki.  

2.14.6. Az adatkezeléssel érintett adatok köre : a Facebookon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.

2.14.7. Az adatkezelés időtartama : az adatok törléséig, amit az érintett a Facebook szabályzata és funkciói szerint tud megtenni.

III. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése

Az érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait a lenti, III/9. alfejezetben kifejtett módon: 

- tájékoztatás kérése a személyes adatai kezeléséről, illetve a hozzáférési jog (III/1. alfejezet);

- személyes adatai helyesbítésének kérése (III/2. alfejezet), 

- a kötelező adatkezelések kivételével a személyes adatok törlése iránti kérelem(III/3. alfejezet), 

- az adatkezelés korlátozásához való jog (III/4. alfejezet); 

- adathordozáshoz való jog (III/5. alfejezet), 

- tiltakozás joga (III/6. alfejezet); 

- az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga (III/7. alfejezet).

- a személyes adatok visszavonása (III/8. alfejezet), 

III/1. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog:

3.1.1. Az Adatkezelő az érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.

3.1.2. A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérésére, amennyiben igazolja személyazonosságát, szóban is adható tájékoztatás.

3.1.3. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

3.1.4. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. a az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3.1.5. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

III/2. Helyesbítés joga:

3.2.1. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

III/3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

3.3.1. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3.3.2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

III/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

3.4.1. Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.4.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

3.4.3. Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról. 

III/5. Adathordozáshoz való jog:

3.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

III/6. Tiltakozás joga:

3.6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.6.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

III/7. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

3.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

III/8. Visszavonás joga:

3.8.1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

III/9. Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok:

3.9.1. Ügyintézési határidő : Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen III. fejezet szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

3.9.2. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3.9.3. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

3.9.4. Az Adatkezelő minden érintett címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

  1. Jogorvoslat

4.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( http://www.naih.hu/ ; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

4.2. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.